Informace o nás

O našem sboru

Jsme malý sbor Českobratrské církve evangelické (běžně nazývané evangelická církev), a v rámci křesťanství patříme do rodiny protestantských církví. Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Tato víra v Boha, který Zemi daroval život, přišel světu na pomoc jako Ježíš Kristus a stále v něm působí, nás spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Svou víru prožíváme, sdílíme a snažíme se šířit s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible, prostě, s ohledem na radosti a starosti dnešního světa. Naše církev při tom navazuje v různé míře na tradici prvotní církve, staré Jednoty bratrské, na tradici husitskou, kalvínskou a luterskou.

Začátky našeho sboru spadají do roku 1912, kdy byly v Hlinsku slaveny první evangelické bohoslužby. Samostatný sbor vznikl po druhé světové válce v červnu 1946. V současnosti za svůj hlavní úkol považujeme poskytování zázemí pro křesťanský život lidí ve sboru, svědectví víry a připravenost ke službě potřebným lidem v nouzi.

Rozvíjíme ekumenické vztahy a aktivně spolupracujeme s ostatními církvemi v Hlinsku. V roce 2011 jsme se jako první církev v Hlinsku s  úspěchem zapojili do mezinárodní akce „Noc kostelů“. (Na reportáž místní televize z roku 2018 se můžete podívat na:https://www.ahp.cz/videos/noc-kostelu-v-modlitebne-evangelicke-cirkve-ceskobratrske/

 

Odkazy s podrobnějšími informacemi

Pokud vás zajímají otázky spojené s životem, učením nebo historií naší církve, můžete navštívit následující stránky:

 

Oficiální stránky ČCE:      https://www.e-cirkev.cz/

Evangelický rozcestník:    https://www.evangnet.cz

Stránky mládeže:             https://mladez.evangnet.cz/

Stránky mládeže našeho seniorátu:     https://policska-mladez.evangnet.cz/

 

 

Něco více o historii sboru

            V prosinci roku 1912 byly v dívčí škole slaveny první evangelické bohoslužby v Hlinsku. Tehdy ještě nešlo o samostatný církevní sbor, ale o kazatelskou stanici sboru v Rané.

            Začátky byly skrovné a církevní práce rostla bez vlastního faráře a vlastních budov pomalu. Bohoslužby se konaly nejprve v různých pronajatých prostorách a od roku 1926 v Husově sboru Církve československé husitské. Práce a počet členů se postupně rozrůstaly, a tak byla v roce 1945 podána žádost o osamostatnění sboru. Ten byl ustaven k 1. červnu 1946.

            Z vlastních prostředků zakoupil sbor pozemek v centru města pro výstavbu sborového domu. Po únoru 1948 už ale nikdy nezískal povolení k jeho stavbě. Až v roce 1972 se sboru podařilo od soukromého majitele pronajmout na dobu deseti let zchátralou budovu středověké tvrze, kterou se za velké finanční a pracovní obětavosti členů sboru podařilo přestavět na modlitebnu. Tím také byla nejstarší budova v Hlinsku zachráněna před naprostou devastací. V roce 1980 byla „Tvrz“ odkoupena a sbor se tím na dlouhou dobu zadlužil.

            Sbor nadále neměl pro svého kazatele byt, proto jeho činnost často řídil farář některého sousedního sboru (tzv. administrace).

            Vedení sboru několikrát jednalo o zakoupení domu vhodného pro přestavbu na faru, ale hlinecký Městský národní výbor to nedovolil. Mezitím přišel sbor i o svůj pozemek v centru města a náhradou dostal pozemek na jeho okraji. Ale i toho se musel ve prospěch města vzdát. Výměnou za to získal povolení koupit vilku v Straněnské ulici, kterou upravil na faru a časem přistavěl sborovou místnost.

            Od roku 1988 až do dnešního dne má tedy sbor v Hlinsku vlastního faráře. Stal se jím Miroslav Čejka, od roku 2012 většinu úvazku převzala Naděje Čejková, M. Čejka pracuje jako vězeňský kaplan ve Světlé nad Sázavou. Nezapomínáme ani na své bývalé faráře Jiřího Vojtěchovského, Bohumíra Sedliského a ostatní kazatele.

             V současnosti je náš malý hlinecký sbor sborem městského typu, ale nejsme uzavřené společenství. Jsme otevřeni pro setkání s každým, kdo o něj stojí.

 
 

Informace o zpracování osobních údajů

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hlinsku, IČO: 64783031, se sídlem 539 01 Hlinsko, Straněnská 837 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Sbor zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související se správou a chodem sboru,
  • agenda související s přijímáním svátosti křtu,
  • personalistická agenda,
  • správa majetku a souvisejících smluvních poměrů,
  • pořádání přednášek, školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
  • pořádání dobročinných sbírek.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů. V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Sbor se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností sboru ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá sbor o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Synodní rada Českobratrské církve evangelické jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů v Českobratrské církvi evangelické. Naším pověřencem je JUDr. Adam Csukás, právník Ústřední církevní kanceláře. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, P. O. BOX 466, 111 21 Praha 1, telefonicky na čísle 224 999 220 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese pravnik@e-cirkev.cz. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s přehledem o činnosti sboru a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo na Vaší straně dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se buď na správce, nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte. Vaším základním právem je požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech dokumentů s osobními údaji, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud budete toho názoru, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Mgr. Naděje Čejková, farářka;  Eliška Brtková, kurátorka