... naplnilo se, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.´    (Matouš 8:17) 

            Trpíš-li a máš-li za to že toho je příliš, uchop svoje srdce a stiskni je, aby na chvíli tolik nekřičelo, a potom pohleď a pomni: na Golgotě strmí žebř Jákobův, to jest kříž a na něm je Pán, kterého tam zdvihli, a vyvýšen nemůže sám ani o píď, a daleko jest odtud do Království. Nijak se nevznáší v lehkosti ducha, ale je tažen k zemi, až mu to rány trhá, a nic mu nezbývá, ačkoliv je Bůh... Nestrachuj se tedy na svém žebři, drží tě hřeby bolesti, abys nespadl nevčas, ani nevčas nevzletěl. (Bohuslav Reynek)

            V jižní části Francie v Taize stojí klášter. Je místem spočinutí tisícům poutníků. Hlavním místem setkávání je kostel, v jehož středu je umístěný dřevěný kříž. Každý pátek kříž položí na zem a lidé k němu mohou přicházet. Dotýkat se ho. Čelem, rukama, svým tělem. A tak mohou pokládat na Kristův kříž své viny, své těžkosti, své bolesti. Rozchody, útěky, nemoci. Vkládají na Krista svou velikou tíhu. A Ježíš jejich trápení přijímá. Bere na sebe. Pro tuto velikou Boží lásku dostáváme v životě odvahu přijímat skutečnosti, před kterými bychom si nejraději zakryli tvář. Své nemoci, bolesti. Slabost. Ve světle kříže spatřujeme, že není žádné osamění ani zoufalství, které by Bůh svou láskou nenesl s námi. I kdyby se mi v životě stalo cokoliv, i kdybych byla nemocná a slabá jakkoliv. Boží láska je silnější.

Milý Bože, prosím, ať pramen tvé lásky v mém srdci nikdy nevyschne.      (Z Na každý den 2019)

 

 

Zpráva staršovstva o životě sboru v roce 2018

 

Milé sestry a milí bratři, předkládáme Vám zprávu o životě našeho sboru ČCE v Hlinsku v roce 2018.

            I v tomto roce zde působili dva kazatelé -  Mgr. Naděje Čejková (90% úvazku) a Mgr. Miroslav Čejka (10% úvazku).  S. Čejková administruje sbor v Rané a pracuje ve výboru Spolku evangelických kazatelů a v Církevní pastýřské radě. Br. Čejka působí jako kaplan ve věznici ve Světlé nad Sázavou (na 50 % úvazku).

Bohoslužby se v loňském roce konaly 56x s průměrnou účastí 17 osob. Děti se účastnily bohoslužeb jen ve 20 případech v počtu 1-2, v jednom případě přišlo 5 dětí. Večeře Páně byla vysluhována 17x s průměrnou účastí 17 osob, z toho jednou (na Zelený čtvrtek po čtení pašijí) byla vysluhována kolem stolu. Nedělní škola se konala příležitostně. Bohoslužby vedli a výkladem Písma svatého nám posloužili: N. Čejková 35x, M. Čejka 5x, J. Keller 3x, T. Jirků a A. Hanychová 2x, M. Vanča, P. Sláma, D. Herman a P. Keřkovský 1x. Čtené bohoslužby byly 5x, četla V. Filipová. Zpěv při bohoslužbách doprovázel převážně M. Čejka, v jeho nepřítomnosti ho zastoupili M. Cupalová, L. Jelínek a L. Čejková. Presbyterní službu konali: E. Brtková 11x, B. Sotona 10x, S. Fišerová 9x, Jan Štorek 8x, V. Filipová 7x, O. Sodomka 6x, M. Plíšková 5x. Po bohoslužbách jsme se při kávě sešli 4x, hosty byli M. Vanča, P. Sláma, D. Herman a A. Hanychová. Společný oběd na faře byl jednou  - po sborovém shromáždění 18. 3. 2018. V létě se 1x pořádalo opékání vuřtů na farské zahradě. Sestra Čejková vedla na jaře kurz pro laiky v Janských Lázních a letní rekreaci pro prarodiče s vnoučaty v Bělči. V jiných sborech vedla bohoslužby a kázala 7x.

            V květnu jsme se opět připojili k akci „Noc kostelů“. Tématem bylo výročí 100 let od založení Českobratrské církve evangelické a 100 let od vzniku ČSR. Přednášku na téma „Klikaté cesty českých evangelíků“ měl Dr. Petr Morée, scénickým čtením humoristické povídky pobavili účastníky členové ochotnického spolku v Hlinsku. V průběhu večera přišlo víc než 100 návštěvníků, mnozí zůstali na celý večer. Na přípravě akce se podílelo 30 lidí.

            Staršovstvo jednalo na deseti řádných schůzích, v případě potřeby se několikrát sešlo ke krátké poradě po bohoslužbách. Sestra farářka napsala 2 sborové dopisy, roznesli je členové sboru. Biblické hodiny se konaly 15x – s průměrnou účasti 6 (i z jiných církví). Na podzim jsme začali vykládat Evangelium podle Matouše. Na setkáních s modlitbami jsme se sešli celkem 44x buď na faře, nebo u některé sestry doma. Biblické hodiny pro děti se nekonaly (nejsou děti), jedno dítě jezdí se s. Čejkovou na biblické hodiny do Rané. Zveme všechny členy sboru k účasti na biblických hodinách a na setkání s modlitbami.

            Dopravu některých členů ze sídliště na bohoslužby zajišťovali J. Otradovský, Jan Štorek a P. Cupal, na biblické hodiny a na setkání s modlitbami N. Čejková. Tímto jim chceme za tuto službu upřímně poděkovat. Pokud potřebujete na bohoslužby dovézt, obraťte se na s. Fišerovou (604 428 356), ta dopravu zajišťuje.

            Náš sbor vlastní dvě budovy – Tvrz a faru. Bohoslužby se po většinu roku konají na Tvrzi, jen v zimě (kvůli nákladům na topení) přecházíme na faru. Na jaře byly na farské zahradě vykáceny staré stromy a zlikvidovány pařezy a na podzim jsme vysázeli nové ovocné stromky. P. Kadlec opravil plot u fary, P. Cupal omítl stěnu u schodiště na Tvrzi a pan Vacek ji vymaloval. Kvůli požadavkům GDPR jsme provedli opatření na bezpečné uchovávání materiálů s osobními daty. Děkujeme všem, kdo se na těchto pracích podíleli (na farské zahradě pomáhali i 2 místní bezdomovci).

             K 31. 12. 2018 vykazoval náš sbor 84 členů.

Hlinsko, březen 2019