Adventní a vánoční dopis členům sboru

Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! (Žalm 24,7-10)
 
            Na začátku nového církevního roku máme před sebou 24. žalm, popisující novoroční liturgii Božího lidu. Skončila slavnost stánků, truhla smlouvy je v průvodu slavnostně vnášena zpět do jeruzalémského chrámu. Hospodin tak vstupuje do svého chrámu a ujímá se znovu vlády. Lidé ho vítají jaké Krále, jako Pána celé země. Provolávají mu slávu. Jeruzalémské brány se otevírají přicházejícímu Králi, jako se opevněné město otevíralo svému vysvoboditeli.
            To mi připomíná jiný obraz: V našich dějinách, když byl zvolen nový panovník, projížděl zemí, aby mu stavy holdovaly. Nejen, že ho vítaly jako krále, provolávaly mu slávu, ale také mu slibovaly poslušnost, zavazovaly se k odvádění dávek a k tomu, že mu budou sloužit.
            Komu nebo čemu holdujme my? A uvědomujeme si, že to, čemu holdujeme, nám zároveň vládne? Protože holdovat někomu nebo něčemu znamená uznávat nad sebou jeho vládu. V adventu zpíváme „vítej Králi náš!“ provoláváme slávu tomu, který naplňuje svá zaslíbení. Ale skutečně mu holdujeme? Poddáváme se jeho vládě, jeho kralování? Kdo nebo co nám kraluje? Kdo nebo co rozhoduje o tom, kam, půjdu, co budu dělat, jaké slovo vyslovím? Rozhoduje o tom snad můj hněv, moje hrdost nebo můj strach? Kdo nebo co mě ovládá? Buďme jako město, které radostně otvírá brány a vítá svého krále!
Hospodine, Bože náš, toužíme po tom, a bys ty byl naším jediným Pánem a Králem. Prosíme, ukazuj nám, komu a čemu sloužíme. A vysvobozuj nás z našich závislostí. Amen
(podle Na každý den 2018)

 

         Milé sestry a milí bratři,
         srdečně Vás všechny na počátku Adventu pozdravujeme a vyprošujeme Vám Boží požehnání. Upřímně Vás zveme k adventním a vánočním bohoslužbám, jejich pořad je uveden na titulní straně.
         Zveme Vás také k ekumenickým adventním bohoslužbám, které se letos budou konat ve čtvrtek 14. prosince v 18.00 h. v husitském kostele.
         Děkujeme všem, kdo jste i v tomto roce stáli při svém sboru svými modlitbami, účastí, službou i svou obětavostí. Díky Bohu, díky aktivním členům sboru i solidaritě církve jsme tento rok prožili a přežili v relativním klidu. Nicméně nás trápí to, že mnohým z Vás pozvání k účasti na sborovém životě adresujeme marně. Je to naše i Vaše škoda. Věříme a poznáváme, že to je pro nás i pro Vás příležitost k účasti na Božím díle. Bůh, Král slávy, přichází i do našich malých shromáždění, nabízí nám - uprostřed starostí a neklidu - radost a pokoj. Advent a doba Vánoc jsou obdobím, kdy si to vše budeme znovu připomínat. Rádi Vás mezi sebou uvidíme. Máte zde stále své místo. Těšíme na setkání s Vámi.
(Pokud byste potřebovali pomoci s dopravou, neváhejte a zavolejte sestře farářce Čejkové, tel. 604 284 774, pravidelně zajíždíme na sídliště.)
         S upřímnými pozdravy                                   Vaše  s t a r š o v s t v o      
 

 

Zpráva staršovstva o životě sboru v Hlinsku v roce 2016 (pro výroční sborové shromáždění)
Bratři a sestry,
            předkládáme Vám zprávu o životě sboru v Hlinsku v roce 2016.
            V našem sboru stále působí dva kazatelé: Mgr. Naděje Čejková (90% úvazku) a Mgr. Miroslav Čejka (na 10% úvazku), který byl na VSS v roce 2016 zvolen na další tři roky, tj. do roku 2019. Br. Čejka má další pracovní úvazek u Vězeňské služby ČR jako kaplan ve věznici ve Světlé nad Sázavou, od září 2015 na 50%. S. N. Čejková administruje sbor v Rané. V roce 2017 byla opět zvolena na 3 roky do výboru Spolku evangelických kazatelů. Na synodu v roce 2015 byla zvolena na 6 let do Církevní pastýřské rady.
            Bohoslužby se v loňském roce konaly pravidelně každou neděli a o svátcích celkem 55x s průměrnou účastí 16 dospělých a 2 dětí, to je zase o 3 méně než v roce 2015. Chybějí nám bratři a sestry, kteří se pravidelně účastnili bohoslužeb a v minulých dvou letech zemřeli. Večeře Páně byla vysluhována při bohoslužbách 17x s průměrnou účasti 19 osob a 2x v rámci biblické hodiny na Drachtince. Děti se v nedělní škole scházely nepravidelně, věnovali se jim někteří členové staršovstva. Bohoslužby vedli a výkladem Písma svatého nám posloužili: N. Čejková 33x, M. Čejka 11x, M. Vanča 2x, M. Branda, A. Hanychová, M. Kocanda, E. Jelinek, J. Ort, B. Pivoňka, M. Blažek a D. Ženatý 1x. Čtené bohoslužby jsme měli 1x, kázání četla V. Filipová. Rodinné bohoslužby byly ve spolupráci s dětmi připraveny 2x: na konec školního roku a na 4. neděli adventní. Zpěv při bohoslužbách doprovázel převážně M. Čejka, v případě nepřítomnosti ho zastoupili M. Cupalová, L. Jelínek a  M. Otradovská. Presbyterskou službu měli: E. Brtková 9x, B. Sotona 8x, M. Otradovská, J. Štorek a M. Plíšková 7x, S. Fišerová 6x, E. Štěrbová a V. Filipová 5x, děti (+J. Štorek) 1x.
            Po bohoslužbách jsme se 3x sešli při kávě se zajímavými hosty (Ewa Jelinek, Irena Kalná, Mojmír Blažek). V prosinci proběhla v našem sboru vizitace, kterou uskutečnili bratři senior M. Vanča a seniorátní kurátor J. Lacina.
Po celý rok kromě prázdnin se konaly biblické hodiny v Domově seniorů Drachtinka a na svou biblickou hodinu se scházely děti. Ekumenické biblické hodiny v Centru Jana XXIII. na sídlišti skončily v červnu. Od října se na faře vedou „Hovory o víře“, byla na ně zvaná i veřejnost. Na faře dále probíhala pravidelně setkání s modlitbami, a to i o prázdninách.
Staršovstvo jednalo na 10 řádných a 2 mimořádných schůzích. S. Čejková napsala 3 sborové dopisy, roznesli je členové sboru.
            Vedle pravidelných „povinných“ sbírek na celocírkevní účely se náš sbor z rozhodnutí staršovstva připojil ke sbírce na pomoc zemětřesením postiženým obyvatelům na Haiti, ke sbírce na pomoc uprchlíkům a k potravinové sbírce pro Azylový dům pro matky s dětmi v Hamrech.
            Náš sbor vlastní dvě budovy: Tvrz a faru. V průběhu roku 2016 provedla firma Ermont na faře celkovou renovaci koupelny a WC, včetně výměny rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace, topení a nového kotle ústředního topení. Celá akce přišla na  223 317,-- Kč. Na její zaplacení jsme získali dar z Jeronýmovy jednoty ve výši 150 000,-- Kč, půjčku od SV ve výši 50 000,-- Kč a provozní dotaci od Města Hlinska ve výši 15 000,-- Kč. Zbývající část jsme uhradili z darů členů sboru.
            K 31. 12. 2016 vykazoval náš sbor 85 členů. V loňském roce zemřeli Jaroslav Čapek, Jindřich Gregor, Jitka Picková a Vlasta Stružková.

 

V průběhu roku jsme měli možnost zúčastnit se různých akcí v Hlinsku (nebo jsme se mohli podílet na jejich přípravě). Byly to:
Akce ve sboru:
20.  3. výroční sborové shromáždění
29.  5. rozhovor o budoucnosti sboru
  5.  6. 70 let od založení sboru (oslava až 4.9.)
10.  6. Noc kostelů na Tvrzi – Židé na Hlinecku; 156 vstupů,
na přípravě a realizaci se nějakým způsobem podílelo 36 lidí
16.  6. návštěva židovského hřbitova v Hlinsku v rámci biblické hodiny pro děti
26.  6. společný oběd na faře na konec školního roku
20.  7. a   4.  8.   letní setkání na faře
  4.  9. sborový den věnovaný 70. výročí založení sboru
  4.12. vizitace seniorátního výboru
Akce mimo sbor:
22.  1. ekumenické bohoslužby v Rané
23.  2.  setkání přátel azylového domu v Hamrech
25.  3. pašije v Domově seniorů Drachtinka
28.  3.    bohoslužby ve věznici ve Světlé n. Sázavou
17.  4. presbyterní konference v Jimramově
22.- 23. 4.   seniorátní mládež v Krucemburku
24.  4. modlitby Taizé v CJ23
26.  4. přednáška psycholožky v azylovém domě v Hamrech
30.  4.- 6.  5.  kurz laiků v Janských Lázních
11.  5. návštěva židovského muzea a hřbitova v Heřmanově Městci
16.  5.   ekumenické svatodušní bohoslužby na Tvrzi
28.  5. setkání přátel azylového domu v Hamrech
18.  6. divadlo v Hamrech
10. – 17. 7.  tábor pro děti v Krouně
20.- 27. 8.   pobyt pro prarodiče s dětmi v Bělči
30.  9. setkání přátel azylového domu v Hamrech
18. 10.   přednáška psycholožky v azylovém domě v Hamrech
28.- 29. 10.    seniorátní mládež v Telecím
  1. 12.   ekumenické bohoslužby v kostele ŘKC
10. 12.    seniorátní mládež v Poličce
25. 12.   bohoslužby ve věznici ve Světlé n. Sázavou
31. 12.    bohoslužby na konec starého roku v Rané
každý měsíc  setkávání „chlapů“ na katolické faře
setkávání Net for God (Síť pro Krista) v Centru Jana XXIII.
 
Hlinsko, únor 2017