Velikonoční dopis členům sboru

1 Korintským 15,1- 11

Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já, nebo oni - tak zvěstujeme a tak jste uvěřili.

 

VZKŘÍŠENÍ NENÍ FANTAZIE

Zvěst o vzkříšení při vší nedokazatelnosti stojí na pevné základně svědectví těch, kteří zmrtvých-vstalého Ježíše viděli. To chtěl připomenout apoštol Pavel korintským křesťanům, že dosud žijí svědkové vzkříšení: Petr, Jakub, apoštolé, pět set bratří a nakonec Pavel sám.

        Tuto zvěst spolu se zvěstí o vykupitelském významu Ježíšovy smrti předává apoštol dál. A patrně - při vší naléhavosti ostatních úkolů, jež církev má v oblasti služby, spravedlnosti, mezilidských vztahů, - není důležitější povinnosti než předat dál zvěst o smrti Páně i zprávu o jeho vzkříšení. Zde nás nikdo zastoupit nemůže. A přitom na této zvěsti se rozhoduje to největší v životě každého člověka; Bůh nám totiž v Ukřižovaném a Zmrtvýchvstalém dává všechno beze zbytku. Ztrácí-li se nám zodpovědnost za ty, kterým má z našich úst zaznít evangelium, pak je dobře slyšet k zamyšlení hlas Jana Zlatoústého, bohoslovce 4. století: „Není nic studenějšího než křesťan, kterému nejde o spásu druhých. Vést druhé ke Kristu - to patří k podstatě křesťanství.“

(L. Rejchrt: Věřím; Výklad apoštolského vyznání víry)

 

Milé sestry a milí bratři,
            všechny Vás pozdravujeme a přejeme Vám radostné a požehnané Velikonoce. Velikonoce pro nás křesťany nejsou v první řadě svátky jara, ale svátky vzkříšení Ježíše Krista. Abychom si to - jako základ pro život časný i věčný - připomněli, budeme i v našem sboru slavit velikonoční bohoslužby, ke kterým Vás všechny zveme.
(Pokud byste potřebovali pomoci s dopravou, neváhejte a zavolejte sestře farářce Čejkové, tel. 604 284 774).
           Těšíme se na setkání s Vámi.
             Vaše  s t a r š o v s t v o       
 
 
Zpráva staršovstva o životě sboru v Hlinsku v roce 2016 (pro výroční sborové shromáždění)
Bratři a sestry,
            předkládáme Vám zprávu o životě sboru v Hlinsku v roce 2016.
            V našem sboru stále působí dva kazatelé: Mgr. Naděje Čejková (90% úvazku) a Mgr. Miroslav Čejka (na 10% úvazku), který byl na VSS v roce 2016 zvolen na další tři roky, tj. do roku 2019. Br. Čejka má další pracovní úvazek u Vězeňské služby ČR jako kaplan ve věznici ve Světlé nad Sázavou, od září 2015 na 50%. S. N. Čejková administruje sbor v Rané. V roce 2017 byla opět zvolena na 3 roky do výboru Spolku evangelických kazatelů. Na synodu v roce 2015 byla zvolena na 6 let do Církevní pastýřské rady.
            Bohoslužby se v loňském roce konaly pravidelně každou neděli a o svátcích celkem 55x s průměrnou účastí 16 dospělých a 2 dětí, to je zase o 3 méně než v roce 2015. Chybějí nám bratři a sestry, kteří se pravidelně účastnili bohoslužeb a v minulých dvou letech zemřeli. Večeře Páně byla vysluhována při bohoslužbách 17x s průměrnou účasti 19 osob a 2x v rámci biblické hodiny na Drachtince. Děti se v nedělní škole scházely nepravidelně, věnovali se jim někteří členové staršovstva. Bohoslužby vedli a výkladem Písma svatého nám posloužili: N. Čejková 33x, M. Čejka 11x, M. Vanča 2x, M. Branda, A. Hanychová, M. Kocanda, E. Jelinek, J. Ort, B. Pivoňka, M. Blažek a D. Ženatý 1x. Čtené bohoslužby jsme měli 1x, kázání četla V. Filipová. Rodinné bohoslužby byly ve spolupráci s dětmi připraveny 2x: na konec školního roku a na 4. neděli adventní. Zpěv při bohoslužbách doprovázel převážně M. Čejka, v případě nepřítomnosti ho zastoupili M. Cupalová, L. Jelínek a  M. Otradovská. Presbyterskou službu měli: E. Brtková 9x, B. Sotona 8x, M. Otradovská, J. Štorek a M. Plíšková 7x, S. Fišerová 6x, E. Štěrbová a V. Filipová 5x, děti (+J. Štorek) 1x.
            Po bohoslužbách jsme se 3x sešli při kávě se zajímavými hosty (Ewa Jelinek, Irena Kalná, Mojmír Blažek). V prosinci proběhla v našem sboru vizitace, kterou uskutečnili bratři senior M. Vanča a seniorátní kurátor J. Lacina.
Po celý rok kromě prázdnin se konaly biblické hodiny v Domově seniorů Drachtinka a na svou biblickou hodinu se scházely děti. Ekumenické biblické hodiny v Centru Jana XXIII. na sídlišti skončily v červnu. Od října se na faře vedou „Hovory o víře“, byla na ně zvaná i veřejnost. Na faře dále probíhala pravidelně setkání s modlitbami, a to i o prázdninách.
Staršovstvo jednalo na 10 řádných a 2 mimořádných schůzích. S. Čejková napsala 3 sborové dopisy, roznesli je členové sboru.
            Vedle pravidelných „povinných“ sbírek na celocírkevní účely se náš sbor z rozhodnutí staršovstva připojil ke sbírce na pomoc zemětřesením postiženým obyvatelům na Haiti, ke sbírce na pomoc uprchlíkům a k potravinové sbírce pro Azylový dům pro matky s dětmi v Hamrech.
            Náš sbor vlastní dvě budovy: Tvrz a faru. V průběhu roku 2016 provedla firma Ermont na faře celkovou renovaci koupelny a WC, včetně výměny rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace, topení a nového kotle ústředního topení. Celá akce přišla na  223 317,-- Kč. Na její zaplacení jsme získali dar z Jeronýmovy jednoty ve výši 150 000,-- Kč, půjčku od SV ve výši 50 000,-- Kč a provozní dotaci od Města Hlinska ve výši 15 000,-- Kč. Zbývající část jsme uhradili z darů členů sboru.
            K 31. 12. 2016 vykazoval náš sbor 85 členů. V loňském roce zemřeli Jaroslav Čapek, Jindřich Gregor, Jitka Picková a Vlasta Stružková.

 

V průběhu roku jsme měli možnost zúčastnit se různých akcí v Hlinsku (nebo jsme se mohli podílet na jejich přípravě). Byly to:
Akce ve sboru:
20.  3. výroční sborové shromáždění
29.  5. rozhovor o budoucnosti sboru
  5.  6. 70 let od založení sboru (oslava až 4.9.)
10.  6. Noc kostelů na Tvrzi – Židé na Hlinecku; 156 vstupů,
na přípravě a realizaci se nějakým způsobem podílelo 36 lidí
16.  6. návštěva židovského hřbitova v Hlinsku v rámci biblické hodiny pro děti
26.  6. společný oběd na faře na konec školního roku
20.  7. a   4.  8.   letní setkání na faře
  4.  9. sborový den věnovaný 70. výročí založení sboru
  4.12. vizitace seniorátního výboru
Akce mimo sbor:
22.  1. ekumenické bohoslužby v Rané
23.  2.  setkání přátel azylového domu v Hamrech
25.  3. pašije v Domově seniorů Drachtinka
28.  3.    bohoslužby ve věznici ve Světlé n. Sázavou
17.  4. presbyterní konference v Jimramově
22.- 23. 4.   seniorátní mládež v Krucemburku
24.  4. modlitby Taizé v CJ23
26.  4. přednáška psycholožky v azylovém domě v Hamrech
30.  4.- 6.  5.  kurz laiků v Janských Lázních
11.  5. návštěva židovského muzea a hřbitova v Heřmanově Městci
16.  5.   ekumenické svatodušní bohoslužby na Tvrzi
28.  5. setkání přátel azylového domu v Hamrech
18.  6. divadlo v Hamrech
10. – 17. 7.  tábor pro děti v Krouně
20.- 27. 8.   pobyt pro prarodiče s dětmi v Bělči
30.  9. setkání přátel azylového domu v Hamrech
18. 10.   přednáška psycholožky v azylovém domě v Hamrech
28.- 29. 10.    seniorátní mládež v Telecím
  1. 12.   ekumenické bohoslužby v kostele ŘKC
10. 12.    seniorátní mládež v Poličce
25. 12.   bohoslužby ve věznici ve Světlé n. Sázavou
31. 12.    bohoslužby na konec starého roku v Rané
každý měsíc  setkávání „chlapů“ na katolické faře
setkávání Net for God (Síť pro Krista) v Centru Jana XXIII.
 
Hlinsko, únor 2017